O nas PDF Drukuj Email

Zespół Placówek Specjalnych w Praszce jest placówką kształcenia specjalnego. Obejmujemy opieką wychowawczą, dydaktyczną oraz terapią dzieci i młodzież

 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim

 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi (niepełnosprawne ruchowo, niesłyszące i słabo słyszące, niewidome i słabo widzące)

 

z autyzmem

 

Zespół Placówek Specjalnych tworzą:

 

- Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka

 

Jest to oferta skierowana do dzieci od chwili zdiagnozowania niepełnosprawności, do czasu podjęcia nauki w szkole. Zajęciami może zostać objęte każde dziecko, bez względu na rodzaj niepełnosprawności. Pomagamy najmłodszym z różnymi zaburzeniami rozwoju psychoruchowego i społecznego, jak również z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem. Zajęcia odbywają się na terenie placówki, dzięki czemu dzieci korzystają z sal dydaktycznych, gabinetu logopedycznego, sali gimnastycznej, sali doświadczania świata i pracowni SI.

 

 

- Publiczne Przedszkole nr 3

 

Nadrzędnym celem, jaki stawiamy sobie wobec dzieci w wieku przedszkolnym, jest zapewnienie im dobrego startu w przyszłość. Podejmujemy wszelkie działania stymulujące rozwój psychoruchowy, usprawniamy formy komunikacji, które ułatwiają porozumiewanie się dziecka z otoczeniem.

Dynamiczny zespół nauczycieli przedszkola wykorzystuje w swojej pracy innowacje pedagogiczne, a rodzicom oferuje swój profesjonalizm, otwartość i gotowość do wprowadzania ewentualnych zmian, przez nich sugerowanych.

Wieloprofilowy, zintegrowany wpływ środowiska przedszkolnego i rodzinnego daje doskonałe efekty w rozwoju dziecka, a satysfakcjonujące rezultaty pozwalają małym podopiecznym osiągać sukcesy na następnych etapach edukacyjnych.


 

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5

 

Nauczyciele i specjaliści dostosowują wymagania edukacyjne wynikające z programów nauczania, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając zakres trudności, symptomy zaburzeń oraz deficyty rozwojowe. Właściwe dostosowanie treści programowych, umożliwia każdemu uczniowi odnosić sukcesy, umacniać przekonanie o własnych możliwościach i osobistej wartości.

Niewielka liczebność uczniów w klasach, pozwala nauczycielom prowadzącym zajęcia oraz wychowawcom, nawiązać pozytywny kontakt emocjonalny z każdym uczniem, co również korzystnie przekłada się na płaszczyznę oddziaływań wychowawczych i opiekuńczych.

 

 

- Szkoła Przysposabiająca do Pracy

 

Trzyletnia szkoła prowadzi nabór uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową. Nauką objęta jest młodzież do 24 roku życia, w trakcie istnieje możliwość jej przedłużenia o 1 rok.

Istotą kształcenia i wychowania w Szkole Przysposabiającej do Pracy jest kształtowanie i rozwijanie kompetencji osobistych, społecznych i zawodowych młodych ludzi oraz jak najpełniejsze przygotowanie ich do wykonywania pracy i czynności niezbędnych w codziennym życiu samodzielnym lub pod opieką rodziny.

Stwarzamy młodzieży możliwość odkrywania swoich predyspozycji i upodobań poprzez działania i zajęcia praktyczne w obrębie prac ogrodniczych, porządkowych, dekoratorskich, majsterkowania, rękodzieła, zajęć biurowych i kulinarnych.

Raz w roku uczniowie odbywają trening samodzielności w ramach tygodniowego wyjazdu na „Zieloną Szkołę”, podczas którego wykorzystują posiadane umiejętności i doskonalą zachowania oraz postawy społeczne.

 

Wszystkie dzieci i uczniowie w naszej placówce objęci są dodatkowymi specjalistycznymi zajęciami grupowymi i indywidualnymi.

 

- Terapia psychologiczna

 

- Terapia logopedyczna i neurologopedyczna

 

- Komunikacja alternatywna i wspomagająca

 

- RSA Biofeedback

 

- Stymulacja polisensoryczna

 

- Integracja sensoryczna

 

- Gimnastyka korekcyjna i rehabilitacja ruchowa

 

- Dogoterapia

 

- Fizjoterapia i hydroterapia

 

- Joga dla dzieci

 

- Logorytmika

 

- Sensoplastyka

 

- Terapia ręki

 

- Indywidualne zajęcia rewalidacyjne

 

 

 

Zespół Placówek Specjalnych zapewnia:

 

- bezstresowe nauczanie pod okiem wykwalifikowanej kadry;

 

- brak barier architektonicznych – winda oraz podjazdy dla wózków i balkoników;

 

- profesjonalny sprzęt rehabilitacyjny;

 

- specjalistyczne pomoce dydaktyczne;

 

- wysoki poziom dbałości o bezpieczeństwo na terenie placówki;

 

- pomieszczenia sanitarne spełniające wszystkie normy bezpieczeństwa dla dzieci i uczniów niepełnosprawnych;

 

- ze względu na bardzo bliskie sąsiedztwo Poradni Zdrowia – szybką i fachową pomoc medyczną w nagłych przypadkach;

 

- wycieczki, wyjazdy i wyjścia edukacyjne;

 

- doradztwo dla rodziców w sprawach wychowawczych;

 

- bezpłatny dowóz i odwóz podopiecznych pod opieką pracowników, przygotowanych do wykonywania czynności opiekuńczych podczas transportu.